Skoč na obsah Skoč na menu

Informácie ohľadom koronavírusu a žiadosti o OČR

Osobné ochranné opatrenia na zníženie rizika prenosu vysoko nákazlivej choroby

 

           

Osobné opatrenia pre osoby po návrate z oblasti s výskytom ochorení na nový koronavírus (Covid 19):


Od dnes (12.3.2020) platí odporúčanie, že ktokoľvek pricestuje do SR z akejkoľvek krajiny, má ostať v domácej karanténe 14 dní. Už nie je podstatné, z ktorej krajiny prišli.

 "V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať ho telefonicky, opísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama do ambulancie, na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie. V prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe. Pre prípad, že by došlo k zhoršeniu zdravotného stavu mimo ordinačných hodín,  kontaktujte bezodkladne t.č. 155

Pracovníci telefonickej linky po telefonickom kontakte s pacientom kontaktujú RÚVZ a po dohovore rozhodnú, či vyšlú k pacientovi záchranku s lekárom a záchranárom, ktorí na mieste odoberie materiál na vyšetrenie na koronavírus a podľa zdravotného stavu pacienta rozhodnú o jeho ponechaní v domácom prostredí, alebo či bude pacient transportovaný na infekčné oddelenie príslušnej nemocnice. Ak ich ponechajú doma, budú im záchranári telefonicky kontrolovať zdravotný stav každých 12 hod. (pokiaľ budú stíhať). Budú však poučení, že v prípade zhoršenia sa majú hlásiť telefonicky ihneď.

Tým, ktorým bola nariadená karanténa v domácom prostredí cestou RÚVZ, sú to priame a nepriame kontakty potvrdených prípadov, v karanténe ostávajú 14 dní, sledujú svoj zdravotný stav a v prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujú RÚVZ alebo č. 155, a tí rozhodnú, či k nim bude vyslaná posádka RZP, ktorá odoberie vzorku na vyšetrenie na koronavírus, a ďalší postup je rovnaký ako vyššie.

 

 

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné  tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne.


V prípade žiadosti o ošetrovné na dieťa je postup nasledovný:

 


a/ Deti do 10 rokov veku ( t.j. do 10r a 364 dní ): Sociálna poisťovňa si overí, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia a potom sa môže začať konanie o tejto dávke. Zriaďovateľ by o tom mal informovať na svojej webovej stránke. Potom by mal poistenec, ktorý je zamestnancom, informovať o prekážke v práci svojho zamestnávateľa (telefonicky alebo e-mailom).

Rodič si uplatní nárok v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorého vzor je na webovej stránke Sociálnej poisťovne (Žiadosť o výplatu dávky ošetrovné).

Tlačivo vyplniť a odoslať na adresu zilina@socpoist.sk, prípadne nahlásiť telefonicky na tel.č.

0906 175 067,   02 3247 5067  Žilina


b/ Deti nad 10 rokov veku: V tomto prípade rodič musí telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa napriek tomu, že choroba sa u neho ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni.
V oboch prípadoch pobočka pri posudzovaní žiadosti skúma, či žiadateľ o ošetrovné spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.


Ak je karanténa dlhšia ako desať dní, počas ktorých sa môže vyplácať dávka ošetrovné, Sociálna poisťovňa na základe nového potvrdenia zriaďovateľa o pretrvávajúcej karanténe, akceptuje jej predĺženie podľa reálnej potreby.

 

Rodič zároveň podpisuje pre SP čestné prehlásenie:

https://www.socpoist.sk/aktuality-pozor--rodicia-na-ocr-musia-poslat-socialnej-poistovni-cestne-vyhlasenie-/48411s68417c

 

 

V prípade, že ste sa vrátili z krajiny s potvrdným koronavírusom:

  • osoba sleduje svoj zdravotný stav – 2x denne / ráno a večer / si meria telesnú teplotu v priebehu 14 dní od návratu
  • v prípade zmeny zdravotného stavu / horúčka 38°C a viac s kašľom alebo dýchavicou alebo bolesťami hrdla / ihneď kontaktovať / najlepšie telefonicky/  svojho všeobecného lekára, ktorého súčasne upozornite na pozitívnu cestovateľskú anamnézu
  • obmedzte fyzickú námahu počas 14 dní
  • vyhýbanie sa tesnému kontaktu s ostatnými osobami:je potrebné dodržať najmenej 1 meter

Vyhýbajte sa pobytu, resp. skráťte pobyt v preplnených priestoroch.

  • Časté umývanie rúk:

Umývanie rúk chráni pred infekciou vírusom. Ruky je potrebné umývať dôkladne mydlom a vodou, hlavne po kašľaní a kýchaní. Prípravky obsahujúce alkohol ruky dezinfikujú.

Každé umývanie rúk by malo trvať aspoň 20 sekúnd.

  • Vyhýbanie sa dotykom očí, nosa, úst.

Šírenie vírusu napomáha keď  sa osoba po manipulácií s  kontaminovaným predmetom následne dotkne očí, nosa, alebo úst.

  • Dodržiavanie zásad správnej respiračnej hygieny a používania osobných ochranných 

            prostriedkov / tvárová maska /