Skoč na obsah Skoč na menu

Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

Za ÚZKY KONTAKTsa považuje osoba, ktorá bola v kontakte s COVID pozitívnym pacientom , bola vysoko exponovaná infekcii a môže byť teda infikovaná.
Ak som dostal informáciu, že osoba, s ktorou som bol v kontakte je pozitívna, rozhodujúce je predovšetkým to, v akom čase som s ňou bol v kontakte (teda koľko dní pred objavením sa prvých príznakov resp. koľko dní pred pozitivitou testu u dotyčného Covid pozitívneho pacienta)
1. Ak je daná Covid pozitívna osoba bezpríznaková, za úzky kontakt sa považuje tá osoba, ktorá s ňou bola v kontakte 48 hodín a menej od dátumu pozitivity testovanej osoby


2. Ak sa u pozitívne testovanej osoby objavili najskôr klinické príznaky ( teplota, kašeľ...) a až následne bola testovaná, v tom prípade sa za úzky kontakt považuje tá osoba, ktorá s ňou bola v kontakte 48 hodín a menej od objavenia sa prvých príznakov ( nie od dátumu testu)


Z toho vyplýva, že ak ste boli s pozitívnou osobou 3 a viac dní predtým, ako sa u nej objavili klinické príznaky alebo pri bezpríznakovom priebehu mala pozitívny test, je malá pravdepodobnosť, že by ste sa mohli od nej nakaziť.
Ak bol váš kontakt s pozitívnou osobou 2 dni a menej, potom je rozhodujúce:
- Ako dlho ste boli s dotyčnou osobou v kontakte
- Na akú vzdialenosť
- Či ste boli chránený ( rúško, respirátor)
Vo všeobecnosti sa za úzky kontakt považuje osoba, ktorá je s pozitívnou osobou viac ako 15 minút vo vzdialenosti kratšej ako 2m, blízky fyzický kontakt, nechránený priamy kontakt v uzavretom prostredí, cestovanie v hromadnom dopravnom prostriedku s pozitívnou osobou - 15 min a viac...
- Ak vyhodnotíme náš kontakt s pozitívnou osobou ako úzky, predpokladáme, že sme sa mohli infikovať. Máme povinnosť podstúpiť karanténu, aby sa tak zabránilo šíreniu infekcie v prípade, že sme sa nakazili. Oznámime túto skutočnosť svojmu obvodnému lekárovi resp. pediatrovi

- Posledný deň nášho kontaktu s pozitívnou osobou bude tzv. deň 0 – deň, kedy mohlo dôjsť k infikovaniu
- Nasleduje tzv. INKUBAČNÁ DOBA t.j. čas, kedy sme už infikovaní, ale ešte nemáme žiadne príznaky, toto obdobie trvá v priemere 5 dní. Počas tohto obdobia sa vírus množí, ale nedosahuje ešte také hladiny, aby bol zachytený antigénovým testom ( nemá teda žiadne opodstatnenie robiť s tomto štádiu Ag test, ak by bol aj urobený, s veľkou pravdepodobnosťou by bol ešte negatívny, hoci by sa jednalo len o prechodnú, falošnú negativitu)
- KLINICKÉ PRÍZNAKY sa najčastejšie objavujú na 5.- 7. deň, najčastejšie únava, slabosť, bolesti svalov, kĺbov, hlavy, nádcha, zvýšená teplota ( samozrejme klinické prejavy môžu byť aj úplne bezvýznamné prípadne žiadne) V tomto štádiu je už Ag test plne indikovaný a s veľkou pravdepodobnosťou pozitívny pri Covid infekcii
- Dôležitá otázka je INFEKČNOSŤ, kedy sa infikovaný stáva rizikový t.j. kedy môže infekciu preniesť na svoje okolie. V priemere sa stáva infekčným 4.- 5. deň od infikovania ( od kontaktu s pozit. osobou), čiže cca 1-2 dni pred objavením sa klinických príznakov. Práve toto obdobie považujem za rizikové, keď dotyčný ešte nevie, či je alebo nie je infikovaný, nemá ešte klinické príznaky, Ag test je ešte negatívny, ale už môže infekciu prenášať na ďalšie osoby. Z tohto dôvodu, ak viem, že som bol v kontakte s pozitívnou osobou, snažím sa od 3. dňa od kontaktu až do výsledku testu maximálne izolovať od ostatných, aby som tak minimalizoval možnosť preniesť infekciu na svoje okolie.
Odporučená preventívna  liečba  Covid infekcie u dospelých a väčších detí.
Zinok 2x 1tbl (25mg)      deti 4-6 rokov 1/4 tbl denne         7-12r. 1/2 tbl denne
Kaloba 3x2 tbl
D vitamin 2x denne 2000 IU   deti 1000 IU denne
C vitamin 2x1g        deti  500mg 1-2x denne
Imunoglukan 3x1tbl.   deti 2x1tbl
U detí sa dávky menia podľa veku a hmotnosti ( pozri príbalový lekák) v závislosti od druhu výživového doplnku !!!
S liečbou začať čo najskôr. Už aj pri podozrení.

Prihláste sa na testovanie prostredníctvom web-stránky korona.gov.sk link: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php. O výsledku testu informujte Vášho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast).

V prípade, že  dieťa do 12 rokov je označené ako úzky kontakt, má rodič nárok na pandemickú OČR. V prípade záujmu, informujte nás prostredníctvom mailu alebo telefonicky

 

Ukončenie karantény úzkych kontaktov

A. / V prípade bezpríznakového priebehu, ak úzky kontakt absolvuje RT-PCR test na 5. deň od posledného kontaktu s negatívnym výsledkom, karanténa končí po uplynutí 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou

B. /  V prípade bezpríznakového priebehu, bez otestovania: po uplynutí 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

C. / Ak sa u kontaktu objaví aspoň jeden príznak ochorenia, o ukončení karantény rozhodne všeobecný lekár.

 

V prípade, že Vaše dieťa nebolo testované a chcete vedieť, či prekonalo ochorenie, umožňujeme v našej ambulancie vyšetriť protilátky cca 3 týždne po možnej infekcii, bližšie info- https://www.drmoravcikova.sk/testy-a-covid-19/

 

 

ÚZKY KONTAKT V SPOLOČNEJ  DOMÁCNOSTI !!!Podľa osobitných pravidiel sa posudzujú úzke kontakty v spoločnej domácnosti, tzn., pokiaľ je pozitívny jeden z členov spoločnej domácnosti. ( nedá sa  teda určiť posledný kontakt s pozitívne testovanou osobou)

 

 Za tzv. posledný kontakt, od ktorého sa začína počítať dĺžka karantény u členov rodiny sa považuje:

- pri bezpríznakovom priebehu ochorenia 5. deň od dátumu testu u Covid pozitívnej osoby

- pri priebehu s príznakmi 5. deň od začiatku príznakov u Covid pozitívnej osoby

 

Až od tohto stanoveného dňa sa začína počítať karanténa, ktorá následne trvá 10 dní ( v prípade, že všetci testovaní členovia rodiny sú negatívni). Celkovo teda trvá 15 dní. Test u úzkych kontaktov v spoločnej domácnosti sa realizuje na cca 9. deň od pozitivity testu alebo od začiatku príznakov Covid pozitívnej osoby

 

Čiže, ak bol rodič pozitívne testovaný a nemá príznaky napr. 1.1., za posledný kontakt u členov spoločnej domácnosti sa bude považovať 6.1. a od tohto dňa plynie karanténa 10 dní.  Členovia rodiny by mali byť testovaní od cca 10.- 13.10, V prípade, že budú všetci negatívni, karanténa členom spoločnej domácnosti končí 17.1.

 V prípade, že niektorí z členov rodiny výjde pri testovaní pozitívny, karanténa sa predlžuje o ďalších 10 dní.

 

ČO NÁS MOŽE POMÝLIŤ :

- Ak viem, že som bol s pozitívnou osobou a vyhodnotím to , že som úzky kontakt a Ag test robím skôr ako na 5. deň od kontaktu, test môže byť ešte negat, napriek tomu, že som už infikovaný ( PCR test je citlivejší a môže byť pozitívny už skôr )
- Ak som bol v kontakte s ľuďmi posledných 5 dní , dám si urobiť Ag test preventívne a je negatívny, výsledok mi hovorí, že v čase vykonania testu nie som infekčný. Nevylučuje to však, že na druhý deň nemôže byť test pozitívny. Kedykoľvek som sa mohol nakaziť a v deň odberu som mohol byť už v inkubačnej dobe, ale vírus ešte nebol dostatočne namnožený a teda nebol ani detekovateľný. Z toho vyplýva, že negativita testu nezaručuje negativitu na nejaké konkrétne obdobie, len na daný deň.
- Ak sa stretnem s osobou, o ktorej sa dodatočne dozviem, že je v karanténe ako úzky kontakt, a bol som s ňou v čase, keď nebola viac ako 3 dni od kontaktu s pozitívnou osobou, nemusím mať obavy, že ma mohla nakaziť, keďže ešte s veľkou pravdepodobnosťou nemohla byť infekčná ( napríklad dieťa malo pozitívnu pani učiteľku, mohlo sa od nej infikovať, ale stáva sa infekčné až cca 4.deň od posledného kontaktu s pani učiteľkou, až vtedy môže infikovať svojich rodičov. Rodič sa stáva úzkym kontaktom až vtedy, ak aj dieťa je pozitívne)
Časové údaje uvedené vyššie sú priemerné a môžu sa meniť v závislosti od veľkosti infekčnej dávky, od stavu imunitné systému... ( tak napr. rozptyl inkubačnej doby môže byť 2-14 dní, v priemere je to ale 5-7 dní)
Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osobu, ktorá
a) je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou
schémou,
b) je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou
schémou, alebo
c) je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka
očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
alebo
d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia

Ak JE VÝSLEDOK TESTU POZITÍVNY, karanténa pri bezpríznakovom priebehu je 10  dní od pozitivity testu. ( počítame od nasledujúceho dňa po teste), pri klinických príznakoch- od nasledujúceho  dňa ako sa objavili.

 - Pozitívne testovaná osoba má povinnosť nahlásiť svoj výsledok svojmu obvodnému lekárovi.

 - Na základe horeuvedeného by mala pozitívna osoba sama posúdiť s kým bola v úzkom kontakte a týmto osobám oznámiť túto skutočnosť. Následne tieto úzke kontakty ostávajú v karanténe a podstúpia test na 5.- 10. deň od posledného kontaktu.

 - Opakovaný test pri bezproblémovom priebehu nie je potrebný. Karanténu ukončuje obvodný lekár alebo pediater.

 Každý domáci pozitívny Ag test musí byť potvrdený PCR testom. Len na základe pozitivity PCR testu môžete získať Green pas.

KARANTÉNA znamená, že:

 • nesmiete opustiť miesto, kde ste nahlásili pobyt počas svojej karantény okrem: 

- prípadu núdze

- pri potrebe základnej zdravotnej starostlivosti

- individuálnej prepravy na mobilné odberové miesto z dôvodu testovania

 • nesmiete chodiť na verejné miesta vrátane obchodov, kultúrnych spoločenských a športových udalostí, ani sa zúčastňovať súkromných akcií (rodinné oslavy, a pod.),
 • nesmiete používať hromadnú dopravu alebo taxík,
 • nesmiete nikoho navštevovať,
 • nesmiete prijímať návštevy, vstup do domu/bytu, kde ste v karanténe, majú len: osoby, ktoré tam bývajú, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade potreby,
 • ak bývate v rodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor,
 • ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón,
 • v prípade, že potrebujete kúpiť potraviny, iný tovar a lieky, musíte požiadať inú osobu o pomoc (ktorá nie je v karanténe), aby Vám doniesla nákup k Vašim vchodovým dverám . Nákup si môžete objednať aj telefonicky alebo e-mailom. Pokyny pre dodanie tovaru musia uvádzať, že nákup by mal byť dodaný pred vchodové dvere.

 

Počas celej karantény sledujete svoje KLINICKÉ PRÍZNAKY:

 • v prípade aj miernych klinických príznakov, kontaktujte telefonicky svojho príslušného všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast) a dohodnite sa na ďalšom postupe:

- v prípade miernych klinických príznakov by to bola izolácia v domácnosti a zváženie nového testovania na odporúčanie Vášho lekára,ak bol výsledok Vášho testu negatívny

- uvoľnenie z domácej izolácie je možné po tom, ak ste posledné tri dni bez klinických príznakov, kedy by ste už nemali byť infekční,

 • ak by ste mali závažné príznaky:

-  dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním, tlak alebo bolesť na hrudníku,  volajte záchrannú zdravotnú službu,  upozornite, že ste v karanténe.

 

KARANTÉNA pri spolužití V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI:

 • ak ste bez klinických príznakov, Vaši rodinní príslušníci nie sú v karanténe, kontakt s nimi by ste mali obmedziť na minimum a dodržiavať nasledovné opatrenia: 

izba

 • ak máte vlastnú izbu, tak svoj pobyt obmedzíte len tam,
 • ak nie, je potrebné vyčleniť 1 izbu len pre Vašu potrebu, ktorú nezdieľate s iným rodinným príslušníkom,
 • nezdieľajte izbu najmä s osobami, ktoré majú závažné základné ochorenia, alebo vyšší vek,
 • pravidelne upratujte, miestnosť dobre vetrajte a zatvárajte dvere na izbe, 

kúpeľňa

 • ak máte možnosť, použite samostatnú kúpeľňu,
 • v prípade, že nemáte ďalšiu kúpeľňu, osoba v karanténe použije kúpeľňu ako posledná a následne po použití ju umyje a vydezinfikuje (pomocou dezinfekčných prostriedkov používaných bežne v domácnosti),
 • od ostatných rodinných príslušníkov si udržujte dištančnú vzdialenosť najmenej 1,5 metra a noste rúško,
 • vyhýbajte sa spoločným priestorom a pri prechádzaní týmito priestormi použite rúško,
 • noste rúško, ak ste v miestnosti s ostatnými osobami, ale najmä s rizikovými (z hľadiska veku a rizikových faktorov),
 • dodržujte osobnú a správnu respiračnú hygienu (správne kýchanie, kašľanie, smrkanie, rozprávanie (nie v blízkosti tváre druhej osoby), používanie jednorazových papierových vreckoviek a ich likvidácia po použití,
 • dodržujte správnu hygienu rúk,
 • používajte svoje vlastné uteráky, ktoré nepoužívajú iné osoby, a to na utieranie po kúpaní alebo sprchovaní, a na účely hygieny rúk,  stravu konzumujte vo svojej izbe,
 • vyčleňte a individualizujte si poháre, kuchynský riad, a pod.,
 • použité riady umyte ručne v horúcej vode čistiacim prostriedkom a osušte vlastnou utierkou.
 • častejšie upratujte dom/byt, dezinfikujte kritické miesta a predmety (kľučky dverí, okien, a pod.),
 • osobnú a posteľnú bielizeň perte v pracom prostriedku, pri najvyššej možnej teplote vhodnej pre tkaninu. Vhodné sú teploty nad 60 °C. Ak je to možné, vysušte a vyžehlite bielizeň pri najvyššej možnej teplote vhodnej pre tkaninu. Pri manipulácii s kontaminovanými materiálmi používajte jednorazové rukavice a plastovú zásteru a vyčistite všetky povrchy okolo práčky. Nenoste bielizeň do verejnej práčovne! Po manipulácii so špinavou bielizňou si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou,
 • všetok odpad (vrátane použitých jednorazových rúšok a jednorazových papierových vreckoviek) by sa mal skladovať v plastovom vreci na odpadky a po naplnení musí byť pevne uzatvorený. Plastové vrecko by sa potom malo dať do druhého vrecka a zviazať pred vložením do nádoby na odpad.